Titoktartási megállapodás

 1. Felek rögzítik, hogy tárgyalásokat folytatnak a Vállalkozás rendszerben történő együttműködés tárgyában.

 2. Vállalkozás lehetőséget kíván biztosítani Partner számára, hogy megismerje mindazon információkat, melyek ahhoz szükségesek, hogy együttműködés/munkavállalás tárgyában aláírandó szerződés megkötéséről megalapozottan dönthessen. Ezért indokolt bizonyos, a Vállalkozás üzleti terv elemeit képező, Vállalkozás üzleti titkát képező és vagyoni értékkel bíró információk, szervezési-működési ismeretek, iratok, know-how (a továbbiakban: Bizalmas Információk) átadása Partner részére. Jelen megállapodás tárgya az ezen ismeretek átadásával, bizalmas kezelésével kapcsolatos kötelezettségek szabályozása.

 3. Felek különösen az alábbi adatokat tekintik Bizalmas Információknak:

  1. Vállalkozás tevékenységével, árpolitikájával, bevételével kapcsolatos adatok;

  2. Vállalkozás által alkalmazott szerződések, kérdőívek, összesítések és azok mintái;

  3. Vállalkozás által alkalmazott értékesítési, marketing módszerek, arculati elemek, technikai megoldások;

  4. Félkész Kft. és/vagy Greenwolf Kft. tulajdonát képező márkák által már védjegyeztetett, avagy védjegyként védelmezni szándékozott grafikai megoldások és szavak;

  5. mindazon egyéb adat, információ, melyet Vállalkozás Bizalmas Információnak tekint, és ekként bocsát Partner rendelkezésére.

 4. Jelen szerződés aláírásával Partner mind a saját nevében kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozással történő együttműködése során bármely módon tudomására jutott Bizalmas Információkat is üzleti titokként kezeli, azokat harmadik személyek részére nem teszik hozzáférhetővé, nem fedik fel.

 5. Partnert a jelen pont szerinti kötelezettség mind az 1. pont szerinti szerződéskötési folyamat, mind az ennek alapján esetlegesen létrejött szerződés tartama alatt, mind azokat követően, határidő nélkül köti (abban az esetben is, ha felek között a szerződés megkötésére végül nem kerül sor).

 6. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy – a Ptk. 2:51-2:52. §-ai szerinti jogkövetkezményeken túl – ő és az általa képviselt társaság egyetemlegesen kötelesek Vállalkozásnak 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint kötbért megfizetni, továbbá a szerződésszegő magatartásukkal összefüggésben Vállalkozásnak okozott, e kötbérösszeget meghaladó kárt teljes egészében megtéríteni.